Rostengrenda Fellesarealer

Plan og bygningsloven gjelder også i borettslag. Dette medfører at alle tiltak som er søknadspliktig etter plan og bygningsloven må søkes og godkjennes før bygging. Søknadspliktig tiltak kan sjekkes med kommunens byggesakskontor og det er personen som ønsker å gjennomføre tiltaket som er ansvarlig for å skaffe nødvendige tillatelser fra kommunen.

I utgangspunktet er alt utendørs areal fellesareal. Eierne har rett til å bruke fellesareal til det fellesarealet er tenkt eller vanlig brukt til. Borettslag kan avtale enerett til bruk ved stiftelsen av laget eller ved senere inngått avtale som er vedtatt på gyldig måte i borettslaget.

Dersom det ikke foreligger enerett til bruk, er alt utendørs areal borettslagets fellesareal. En slik enerett foreligger ikke for Rostengrenda borettslag!

Bruk av borettslagets fellesareal er regulert i borettslagsloven § 5-1 som sier at eierne har rett til å bruke fellesarealet til det fellesarealet er tenkt eller vanlig brukt til. I dette ligger det at man har en rett til å bruke arealet på lik linje med de andre. Man har derved ikke anledning til å foreta endringer på arealet. Ønsker man å foreta endringer på fellesareal må dette søkes borettslaget. Noen tiltak må også behandles av generalforsamlingen.

Styret jobb er å påse at det er lik praksis for håndtering av slike saker i borettslaget.

Rostengrenda har praksis på å kreve søknader for alle slike byggverk på fellesarealer, og ved mislighold kan styret pålegge eieren å rive byggverket. Etterkommes ikke pålegget kan dette ansees å være vesentlig mislighold av andelseiers forpliktelser i borettslaget som kan gi grunnlag for salgspålegg og påfølgende tvangssalg.

mvh Styret

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim